บริการของเรา

service-1.jpg
service-3.png
services_31363835323839393333.jpg
service-4.jpeg

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อให้ บริการทดสอบหาปริมาณ Bacterial Endotoxin Test ที่ได้รับการรับรองตาม มาตรฐาน ISO/IEC 17025  ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน (ISO/IEC 17025:2017) โดยขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ได้แก่ เครื่องมือแพทย์ ยา น้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในกระบวนการฟอกเลือดและน้ำยา ไตเทียม รวมถึงให้บริการตรวจ Total Plate Count สำหรับตัวอย่างน้ำในระบบ ไตเทียมและน้ำยาไตเทียม ด้วยวิธีการ Spread Plate และวิธี Membrane Filtration

ติดต่อเรา
bg image
service_addon1_31363837343939373533.png
Bacterial Endotoxin Test

โดยวิธี Kinetic Turbidimetric Limulus Amoebocyte Lysate method (USP-NF2022)

service_addon2_31363837343939373538.png
Total Plate Count

โดยมีวิธีการทดสอบดังต่อไปนี้

1. Spread Plate

2. Membrane Filtration