about
Why us?

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด 

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2534 แรกเริ่มภายใต้โครงการความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทย และประเทศ แคนาดา ด้วยวัตถุประสงค์การดำเนินงานวิจัยและค้นคว้าและพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ (Thai-Canadian Biotechnology Linkage Phase II Program) ร่วมกันจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จ เสร็จสิ้นโครงการ จากนั้น บริษัทฯได้เริ่มดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยได้รับความไว้วางใจ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ บุกเบิกการทำตลาดการตรวจสอบหาปริมาณ Bacterial Endotoxin Test ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จ ใน อุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุและวัสดุทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการทำตลาด ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าและพัฒนาทั่วไป (scientific research work) สำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแพทย์ที่มี งานวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาเกี่ยวข้องกับโรคและการรักษาทางคลีนิค (clinical research work) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

know us better
เราให้มากกว่าการบริการ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด 

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด ได้ก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม พุทธศักราช 2534 แรกเริ่มภายใต้โครงการความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทย และประเทศ แคนาดา ด้วยวัตถุประสงค์การดำเนินงานวิจัยและค้นคว้าและพัฒนาทางด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ (Thai-Canadian Biotechnology Linkage Phase II Program) ร่วมกันจนกระทั่งบรรลุวัตถุประสงค์สำเร็จ เสร็จสิ้นโครงการ จากนั้น บริษัทฯได้เริ่มดำเนินงานในรูปแบบของธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยได้รับความไว้วางใจ จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างประเทศ บุกเบิกการทำตลาดการตรวจสอบหาปริมาณ Bacterial Endotoxin Test ของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จ ใน อุตสาหกรรมการผลิตยาชีววัตถุและวัสดุทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการทำตลาด ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์วิจัยค้นคว้าและพัฒนาทั่วไป (scientific research work) สำหรับนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ตลอดจนแพทย์ที่มี งานวิจัย ค้นคว้าและพัฒนาเกี่ยวข้องกับโรคและการรักษาทางคลีนิค (clinical research work) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

service-1.jpg
service-3.png
services_31363835323839393333.jpg
service-4.jpeg
bg image